• नांवश्री.लतीफ पठाण
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना उपविभागीय अधिकारी, उदगीर
  • Emailsubdivisionalofficerudg@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

05-05-1968

शैक्षणिक अहर्ता

एम.एस.सी. अग्री

मुळ जिल्हा

बीड

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

लातूर

तालुका

उदगीर

सेवा प्रवेश दिनांक

25-11-1998

सध्याची पदस्थापना

उपविभागीय अधिकारी, उदगीर  01-06-2011 पासून