• नांवश्री. आर.एम. जाधव
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना तहसीलदार, पाटोदा
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

12-07-1955

शैक्षणिक अहर्ता

बी.ए.

मुळ जिल्हा

जालना

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

बीड

तालुका

पाटोदा

सेवा प्रवेश दिनांक

07-11-1983

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार, पाटोदा  पासून