• नांवभुसारी पुरुषोत्तम
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना Probationary Tahasildar
  • Emailbhusaripuru@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

04-09-1974

शैक्षणिक अहर्ता

D.C.E., B.A.

मुळ जिल्हा

बुलढाणा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

अमरावती

जिल्हा

अमरावती

तालुका

भातकुली

सेवा प्रवेश दिनांक

01-08-2014

सध्याची पदस्थापना

Probationary Tahasildar पासून