• नांवखेडेकर दिपाली शंकर
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना NAIB TAHSILDAR
  • Emailkhedekardipali0@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

28-09-1986

शैक्षणिक अहर्ता

Bsc

मुळ जिल्हा

पुणे

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

जालना

तालुका

जालना

सेवा प्रवेश दिनांक

15-04-2013

सध्याची पदस्थापना

NAIB TAHSILDAR पासून