• नांवश्री. एस. एन. गायकवाड
  • पद अपर जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना भा.प्र.से. ; मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठाणे
  • Emailshekhargaikwad@yahoo.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

13-05-1963

शैक्षणिक अहर्ता

मुळ जिल्हा

पुणे

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

मुंबई

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

भा.प्र.से. ; मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठाणे  पासून