• नांवअपार संदीपकुमार शंकरराव
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना probationary dy.collector
  • Emailswansand@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

13-07-1980

शैक्षणिक अहर्ता

BA B.ed

मुळ जिल्हा

बुलढाणा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

अमरावती

जिल्हा

यवतमाळ

तालुका

यवतमाळ

सेवा प्रवेश दिनांक

24-12-2001

सध्याची पदस्थापना

probationary dy.collector 06-05-2014 पासून