• नांवश्रीमती स्वाती सूर्यवंशी
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना तहसीलदार, जिंतूर
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

12-06-1974

शैक्षणिक अहर्ता

एम.एस्सी

मुळ जिल्हा

परभणी

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

परभणी

तालुका

जिंतूर

सेवा प्रवेश दिनांक

21-11-2002

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार, जिंतूर  पासून