• नांवश्री. डी.एल. गाढे
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना तहसीलदार, पाथरी
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

29-05-1959

शैक्षणिक अहर्ता

बी.ए.

मुळ जिल्हा

जालना

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

परभणी

तालुका

पाथरी

सेवा प्रवेश दिनांक

09-11-1983

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार, पाथरी  पासून