• नांवश्री. टी. जी. कासार
  • पद अपर जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

01-06-1956

शैक्षणिक अहर्ता

मुळ जिल्हा

अहमदनगर

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

पुणे

जिल्हा

सोलापूर

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर  01-11-2020 पासून