• नांवश्री. एम. आर. प्रत्येकी
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना तहसीलदार, पालम
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

13-03-1955

शैक्षणिक अहर्ता

एस.एस.सी.

मुळ जिल्हा

गोंदिया

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

परभणी

तालुका

पालम

सेवा प्रवेश दिनांक

09-11-1983

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार, पालम  पासून