• नांवDr Sarawade Bhakti Birmal
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना Prob.Naib Tahsildar
  • EmailBhaktisarawade@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

27-11-1984

शैक्षणिक अहर्ता

BHMS

मुळ जिल्हा

सोलापूर

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

पुणे

जिल्हा

पुणे

तालुका

बारामती

सेवा प्रवेश दिनांक

15-04-2013

सध्याची पदस्थापना

Prob.Naib Tahsildar पासून