• नांवश्री. व्ही.व्ही. गोसावी
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना तहसीलदार
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

13-09-1962

शैक्षणिक अहर्ता

मुळ जिल्हा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

मुंबई उपनगरीय जिल्हा

तालुका

कुर्ला

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार  13-05-2011 पासून