• नांवPanmand Sandip Govind
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना prob. Naib Tahsildar
  • Emailsandip.panmand@rediffmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

15-05-1986

शैक्षणिक अहर्ता

B.Sc(Agri.)

मुळ जिल्हा

पुणे

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

रायगड

तालुका

म्हसाळा

सेवा प्रवेश दिनांक

06-05-2013

सध्याची पदस्थापना

prob. Naib Tahsildar पासून