• नांवgunjal jyoti chhaburao
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना probationary
  • Emailgunjaljyoti25@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

25-02-1986

शैक्षणिक अहर्ता

b.h.m.s.

मुळ जिल्हा

अहमदनगर

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

नाशिक

जिल्हा

अहमदनगर

तालुका

अहमदनगर

सेवा प्रवेश दिनांक

17-04-2013

सध्याची पदस्थापना

probationary पासून