• नांवश्रीमती अर्चना कदम
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना तहसीलदार
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

15-06-1973

शैक्षणिक अहर्ता

मुळ जिल्हा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

मुंबई उपनगरीय जिल्हा

तालुका

बोरीवली

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार  12-05-2011 पासून