• नांवश्री.धनराज केंद्रे
  • पद अपर जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना उप आयुक्त (पुनर्वसन), विभागीय आयुक्त कार्यालय,औरंगाबाद
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

12-06-1956

शैक्षणिक अहर्ता

एम.एस.सी.पी.एच.डी.

मुळ जिल्हा

लातूर

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

औरंगाबाद

तालुका

औरंगाबाद

सेवा प्रवेश दिनांक

21-02-1984

सध्याची पदस्थापना

उप आयुक्त (पुनर्वसन), विभागीय आयुक्त कार्यालय,औरंगाबाद  16-07-2011 पासून