• नांवश्री.पी.के. ठुबे
  • पद अपर जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना उप सचिव, शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई
  • Emailprakashthube@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

02-04-1956

शैक्षणिक अहर्ता

मुळ जिल्हा

अहमदनगर

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

मुंबई

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

उप सचिव, शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई   11-2012 पासून