• नांवWaghchoure Suresh Prabhakar
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना परिविक्षाधिन नायब तहसिलदार
  • Emailsureshwaghchoure@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

28-05-1974

शैक्षणिक अहर्ता

BA English

मुळ जिल्हा

अहमदनगर

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

नाशिक

जिल्हा

जळगाव

तालुका

मुक्ताई नगर

सेवा प्रवेश दिनांक

17-04-2013

सध्याची पदस्थापना

परिविक्षाधिन नायब तहसिलदार 16-04-2014 पासून