• नांवsthul - dhiraj -shriramji
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना probationary naib tahsildar
  • Emaildhirajsthul@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

04-01-1984

शैक्षणिक अहर्ता

BE civil 2007

मुळ जिल्हा

अमरावती

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

अमरावती

जिल्हा

अमरावती

तालुका

अचलपूर

सेवा प्रवेश दिनांक

15-04-2013

सध्याची पदस्थापना

probationary naib tahsildar पासून