• नांवश्री.अनिल रामोड
  • पद अपर जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना उप आयुक्त (पुरवठा), विभागीय आयुक्त कार्यालय,औरंगाबाद
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

09-10-1970

शैक्षणिक अहर्ता

एम.व्ही.एस.सी.

मुळ जिल्हा

नांदेड

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

औरंगाबाद

तालुका

औरंगाबाद

सेवा प्रवेश दिनांक

23-08-2000

सध्याची पदस्थापना

उप आयुक्त (पुरवठा), विभागीय आयुक्त कार्यालय,औरंगाबाद  13-07-2011 पासून