• नांवश्री.विजयकुमार पवार
  • पद अपर जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना उप आयुक्त (सामान्य प्रशासन), विभागीय आयुक्त कार्यालय, औरंगाबाद
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

14-02-1964

शैक्षणिक अहर्ता

बी.ए.

मुळ जिल्हा

सोलापूर

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

औरंगाबाद

तालुका

औरंगाबाद

सेवा प्रवेश दिनांक

04-03-1991

सध्याची पदस्थापना

उप आयुक्त (सामान्य प्रशासन), विभागीय आयुक्त कार्यालय, औरंगाबाद  15-12-2012 पासून