• नांवश्री.मिनाज गनी मुल्ला
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना विशेष भू संपादन अधिकारी, क्र.१ उस्मानाबाद
  • Emailminaj75@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

10-04-1975

शैक्षणिक अहर्ता

M.A

मुळ जिल्हा

सोलापूर

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

उस्मानाबाद

तालुका

उस्मानाबाद

सेवा प्रवेश दिनांक

01-08-2003

सध्याची पदस्थापना

विशेष भू संपादन अधिकारी, क्र.१ उस्मानाबाद  पासून