• नांवश्रीमती छाया प्रवार
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना महसूल सहायक, जि.का. जालना
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

29-10-1972

शैक्षणिक अहर्ता

बी.ए.

मुळ जिल्हा

औरंगाबाद

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

जालना

तालुका

जालना

सेवा प्रवेश दिनांक

10-08-2004

सध्याची पदस्थापना

महसूल सहायक, जि.का. जालना  पासून