• नांवश्रीमती अंजली भोसले
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना रजा राखीव तहसीलदार
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

29-08-1971

शैक्षणिक अहर्ता

मुळ जिल्हा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

मुंबई उपनगरीय जिल्हा

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

रजा राखीव तहसीलदार  03-05-2010 पासून