• नांवश्री.एस.वाय. पाटील
  • पद अपर जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना सह सचिव, मुख्यमंत्र्यांचे सचिवालय, मुंबई
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

शैक्षणिक अहर्ता

मुळ जिल्हा

कोल्हापूर

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

मुंबई

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

सह सचिव, मुख्यमंत्र्यांचे सचिवालय, मुंबई  12-2010 पासून