• नांवनन्नवरे विजय महादेव
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना mahsul naib tahsildar
  • Emailvijayib201@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

12-07-1986

शैक्षणिक अहर्ता

m.sc (agri)

मुळ जिल्हा

अहमदनगर

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

रायगड

तालुका

म्हसाळा

सेवा प्रवेश दिनांक

20-09-2012

सध्याची पदस्थापना

mahsul naib tahsildar पासून