• नांवश्रीमती वैशाली लंभाते
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना अप्पर तहसीलदार महसूल
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

शैक्षणिक अहर्ता

मुळ जिल्हा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

मुंबई उपनगरीय जिल्हा

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

अप्पर तहसीलदार महसूल  13-08-2012 पासून