• नांवश्री.बी.बी.थोरात
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना उपविभागीय अधिकारी,औरंगाबाद
  • Emailbappa.thorat@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

06-03-1980

शैक्षणिक अहर्ता

एम.एस.सी. अग्री

मुळ जिल्हा

बीड

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

औरंगाबाद

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

20-08-2004

सध्याची पदस्थापना

उपविभागीय अधिकारी,औरंगाबाद  13-08-2013 पासून