• नांवकदम कल्याणी मोहनराव
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना RPROBESSIONARY NAYAB TAHSILDAR
  • Emailnilaya30@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

15-04-1979

शैक्षणिक अहर्ता

M.A.

मुळ जिल्हा

सातारा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

ठाणे

तालुका

ठाणे

सेवा प्रवेश दिनांक

18-04-2013

सध्याची पदस्थापना

RPROBESSIONARY NAYAB TAHSILDAR पासून