• नांवश्री. एम.वाय. पटेल
  • पद अपर जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना अध्यक्ष, जात पडताळणी समिती, नाशिक-धुळे
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

शैक्षणिक अहर्ता

मुळ जिल्हा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

नाशिक

जिल्हा

धुळे

तालुका

धुळे

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

अध्यक्ष, जात पडताळणी समिती, नाशिक-धुळे  25-02-2009 पासून