• नांवढाकणे संदीप सुभाषराव
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना Prob Naib Tahsildar
  • Emailsndpdhakne@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

06-10-1982

शैक्षणिक अहर्ता

M.A pub Admi,M.phil,Set,Ph.d in progress

मुळ जिल्हा

जालना

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

जालना

तालुका

जालना

सेवा प्रवेश दिनांक

17-04-2013

सध्याची पदस्थापना

Prob Naib Tahsildar पासून