• नांववाकचौरे राजेंद्र जग्गनाथ
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना
  • Emailraju_ento2800@rediffmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

23-03-1988

शैक्षणिक अहर्ता

M.Sc(Agri.)

मुळ जिल्हा

अहमदनगर

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

नागपूर

जिल्हा

गडचिरोली

तालुका

इतपल्ली

सेवा प्रवेश दिनांक

17-04-2013

सध्याची पदस्थापना

पासून