• नांवश्री. के.एस.जाधव
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना तहसीलदार महसूल
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

19-06-1961

शैक्षणिक अहर्ता

एमए बीएड

मुळ जिल्हा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

मुंबई उपनगरीय जिल्हा

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार महसूल  13-05-2011 पासून