• नांवचव्हाण विजय लक्ष्मण
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना Naib Tahsildar R Kandhar
  • Emailvijaynayak007@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

12-07-1981

शैक्षणिक अहर्ता

MA.ENGLISH... L.L.B...

मुळ जिल्हा

नांदेड

नोट

Working with enjoyment....

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

नांदेड

तालुका

कंधार

सेवा प्रवेश दिनांक

01-01-2009

सध्याची पदस्थापना

Naib Tahsildar R Kandhar पासून