• नांवश्री. व्ही. ए. सपकाळ
  • पद अपर जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

11-04-1955

शैक्षणिक अहर्ता

मुळ जिल्हा

अमरावती

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

जिल्हा

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

पासून