• नांवश्री.प्रविणकुमार धरमकर
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना उप विभागीय अधिकारी, परभणी
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

15-04-1969

शैक्षणिक अहर्ता

बी.एस.सी. अग्री

मुळ जिल्हा

हिंगोली

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

परभणी

तालुका

परभणी

सेवा प्रवेश दिनांक

01-08-1996

सध्याची पदस्थापना

उप विभागीय अधिकारी, परभणी  पासून