• नांवश्री. एस.पी. सुरवसे
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना तहसीलदार , भोकरदन
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

11-09-1972

शैक्षणिक अहर्ता

एम.ए.

मुळ जिल्हा

उस्मानाबाद

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

औरंगाबाद

तालुका

औरंगाबाद

सेवा प्रवेश दिनांक

27-11-2001

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार , भोकरदन  पासून