• नांवश्री. सतीश कदम
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना तहसीलदार अति/निष्का
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

24-09-1976

शैक्षणिक अहर्ता

मुळ जिल्हा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

मुंबई

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार अति/निष्का  19-07-2011 पासून