• नांवयोगेश शंकरराव देशमुख
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना Naib Tahasildar
  • Emailyogeshdeshmukh9@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

09-06-1985

शैक्षणिक अहर्ता

BAMS

मुळ जिल्हा

अकोला

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

अमरावती

जिल्हा

बुलढाणा

तालुका

खामगाव

सेवा प्रवेश दिनांक

23-05-2013

सध्याची पदस्थापना

Naib Tahasildar 15-07-2016 पासून