• नांवजाधव मदन अशोकराव
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना MAHSUL NAIB TAHSILDAR
  • Emailmadanjadhav77@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

07-10-1980

शैक्षणिक अहर्ता

M.A.B.Ed, B.J, D.PHARMACY, C.P.C.T.

मुळ जिल्हा

सांगली

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

अमरावती

जिल्हा

बुलढाणा

तालुका

लोणार

सेवा प्रवेश दिनांक

15-04-2013

सध्याची पदस्थापना

MAHSUL NAIB TAHSILDAR 15-04-2013 पासून