• नांवश्री.व्ही.एस.पवार
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना तहसीलदार, शिरूर अनंतपाळ
  • Emailtahsildarshirur@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

24-09-2057

शैक्षणिक अहर्ता

बी. ए.

मुळ जिल्हा

उस्मानाबाद

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

लातूर

तालुका

शिरुर अनंतपाळ

सेवा प्रवेश दिनांक

15-11-1983

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार, शिरूर अनंतपाळ  9-1-2012 पासून