• नांवश्री.एम.एम.आनंदा
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना सेवा निवृत्त
  • Emailanadamaruti@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

01-06-1955

शैक्षणिक अहर्ता

बी. ए.

मुळ जिल्हा

नांदेड

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

लातूर

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

30-10-1978

सध्याची पदस्थापना

सेवा निवृत्त  पासून