• नांवश्री. योगेश शिंदे
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना निवासी नायब तहसीलदार, सुरगाणा
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

14-06-1974

शैक्षणिक अहर्ता

मुळ जिल्हा

नाशिक

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

नाशिक

जिल्हा

नाशिक

तालुका

सुरगाणा

सेवा प्रवेश दिनांक

11-04-2011

सध्याची पदस्थापना

निवासी नायब तहसीलदार, सुरगाणा  9-4-2012 पासून