• नांवश्री. बी.जी. आव्हाड
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार, प्रशासन, सुरगाणा
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

21-09-1958

शैक्षणिक अहर्ता

मुळ जिल्हा

नाशिक

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

नाशिक

जिल्हा

नाशिक

तालुका

सुरगाणा

सेवा प्रवेश दिनांक

17-05-1982

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार, प्रशासन, सुरगाणा  13-7-2011 पासून