• नांवश्री. व्ही.एम. पवार
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार, संगायो, बागलाण
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

07-06-1957

शैक्षणिक अहर्ता

बी.ए.

मुळ जिल्हा

नाशिक

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

नाशिक

जिल्हा

नाशिक

तालुका

बागलाण

सेवा प्रवेश दिनांक

01-08-1981

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार, संगायो, बागलाण  पासून