• नांवश्री. एम.एन. जाधव
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार, निवडणूक, कळवण
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

16-11-1956

शैक्षणिक अहर्ता

बी.ए.

मुळ जिल्हा

नाशिक

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

नाशिक

जिल्हा

नाशिक

तालुका

कळवण

सेवा प्रवेश दिनांक

01-08-1981

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार, निवडणूक, कळवण 20-11-2012 पासून