• नांवश्री. टी.टी. बागल
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार, प्रशासन, चांदवड
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

06-10-1958

शैक्षणिक अहर्ता

बी.ए.

मुळ जिल्हा

नाशिक

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

नाशिक

जिल्हा

नाशिक

तालुका

चांदवड

सेवा प्रवेश दिनांक

09-11-1987

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार, प्रशासन, चांदवड  16-8-2011 पासून