• नांवश्री. व्ही.डी. शिंदे
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना पुरवठा निरीक्षक अधिकारी, धा.वि.अ. मालेगाव
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

09-10-1959

शैक्षणिक अहर्ता

एम.ए.

मुळ जिल्हा

नाशिक

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

नाशिक

जिल्हा

नाशिक

तालुका

मालेगाव

सेवा प्रवेश दिनांक

30-10-1979

सध्याची पदस्थापना

पुरवठा निरीक्षक अधिकारी, धा.वि.अ. मालेगाव पासून