• नांवश्री.मुकेश भोगे
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना उप विभागीय अधिकारी, वैजापूर
  • Emailmkbhoge@rediffmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

15-04-1979

शैक्षणिक अहर्ता

एम.ए.

मुळ जिल्हा

औरंगाबाद

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

औरंगाबाद

तालुका

वैजापूर

सेवा प्रवेश दिनांक

06-03-2009

सध्याची पदस्थापना

उप विभागीय अधिकारी, वैजापूर  पासून