• नांवश्रीमती.सुषमा सातपुते
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना उप विभागीय अधिकारी, सावंतवाडी
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

01-04-1979

शैक्षणिक अहर्ता

बी.ए.

मुळ जिल्हा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

सिंधुदुर्ग

तालुका

सावंतवाडी

सेवा प्रवेश दिनांक

17-07-2011

सध्याची पदस्थापना

उप विभागीय अधिकारी, सावंतवाडी  17-07-2011 पासून